Guia per al disseny i la implantació del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-8516-5

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Gender | Government and Public Administration

Tags:

public servants

Abstract:

La Guia té com a objectiu donar suport metodològic a les diferents fases d’elaboració del Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i orientar de manera transversal i coherent els diferents departaments que componen l’Administració de la Generalitat de Catalunya en aquest procés.

La Guia s’adreça preferentment a les persones responsables d’impulsar i implementar el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i a totes les unitats de l’estructura organitzativa dels departaments i agents socials que es veuran implicats en el procés.

El contingut de la Guia pretén ser un instrument d’acompanyament durant les diferents fases de l’elaboració del Pla d’Igualtat, com són la diagnosi, el disseny, la implementació i el seguiment i l’avaluació, i s’ha vetllat per introduir-hi elements clarificadors i didàctics com ara les nombroses definicions i exemples pràctics adaptats a les administracions públiques, que són un dels valors afegits de la Guia.

L’edició d’aquesta guia és una mostra més del compromís de la Secretaria de Funció Pública i Modernització de l’Administració, del Departament de Governació i Administracions Públiques, en la promoció de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en la seva estructura interna.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2010). Guia per al disseny i la implantació del Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Eines per als recursos humans, 7. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.