Laws, regulations

27 references:

Choose citation style:    [Go]
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. (2015). Barcelona: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Retrieved January 11, 2019 from http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf
Reglament de Participació Ciutadana. (2019). Reus: Ajuntament de Reus. Retrieved October 15, 2019 from https://seu.reus.cat/seu/documentPublic/download/11703