Laws, regulations

25 references:

Choose citation style:    [Go]
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. (2015). Barcelona: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Retrieved January 11, 2019 from http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf