Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Citation:

Work data:

Type of work: Law, regulation

Categories:

Policy & Regulation