Guia de l'entrevista de selecció per competències

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Government and Public Administration | Management and Business Administration

Tags:

public servants

Abstract:

L’entrevista està considerada com un dels instruments més útils per a la selecció de personal. La seva utilitat s’estén però a molts altres processos de gestió de recursos humans, en els quals avaluar les persones és necessari. La detecció de necessitats formatives, l’avaluació de l’acompliment d’aquestes, la detecció de potencials per a la promoció, l’avaluació de riscos laborals, etc., en són diversos exemples. En el context organitzatiu de l’Administració de la Generalitat de Catalunya també hi trobem diversos supòsits, alguns més formals i d’altres menys normativitzats, en què l’entrevista adopta un paper important.

Malgrat l’ús que se’n fa en el nostre context, tant per persones expertes com per aquelles que no en són tant, l’entrevista acostuma a ser un dels instruments menys coneguts i, per tant, emprats pitjor. Sovint, moltes de les persones que es veuen amb la necessitat de posarla en pràctica no disposen dels coneixements i destreses necessaris per a obtenir-ne resultats suficientment fiables i que permetin adoptar judicis vàlids, per exemple, respecte a les persones candidates a ocupar un lloc de treball.

Aquesta guia es presenta amb l’objectiu de millorar l’aplicació de l’entrevista quan es duu a terme amb la finalitat d’un procés selectiu. La guia pretén constituir-se en una eina de referència i consulta per a aquelles persones que han de dur a terme aquest tipus d’entrevistes, ja sigui com una activitat ocasional o com una activitat ordinària del seu lloc de treball.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2012). Guia de l'entrevista de selecció per competències. Eines per als recursos humans, 9. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Related works: