Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Gender | Government and Public Administration

Abstract:

La Direcció General de Contracció Pública ha realitzat conjuntament amb l’Institut Català de les Dones (ICD), la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics. La finalitat d'aquesta Guia és la incorporació de la perspectiva de gènere i la inclusió de clàusules d’igualtat en els contractes públics com a via per a eliminar situacions de discriminació de gènere en l’àmbit laboral.

La incorporació de la perspectiva de gènere en els contractes públics respon a la previsió continguda a l’apartat 5.2, Clàusules per a la igualtat de gènere del Codi per a una contractació pública socialment responsable, que assenyala que, atesa la rellevància i l’ampli ventall de clàusules en aquesta matèria, s’atendrà a la guia especifica en matèria d’igualtat de gènere per a la seva concreció. Així doncs, aquesta Guia impulsa la incorporació de clàusules de gènere als contractes públic per:

  • eliminar les desigualtats que encara existeixen entre els homes i les dones en el mercat laboral;
  • eradicar possibles discriminacions o desigualtats per raó de sexe;
  • impulsar una major i millor ocupació laboral de les dones, especialment aquelles que tenen dificultats d’inserció laboral;
  • facilitar la conciliació entre la vida familiar, domèstica i professional entre dones i homes;
  • promoure entorns laborals lliures de violències masclistes a la feina: assetjament sexual, per raó de sexe i per orientació sexual,
  • promoure accions positives en aquelles empreses amb plantilles masculinitzades promoure la responsabilitat empresarial en matèria d’igualtat