Marc professional de la funció directiva a les administracions públiques

Citation:

Work data:

ISBN: 978-84-393-9695-6

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Government and Public Administration

Tags:

public servants

Abstract:

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) acaba de publicar el Marc professional de la funció directiva a les administracions públiques, número 10 de la col·lecció Eines per als Recursos Humans, coincidint amb la diada de Sant Jordi. La publicació defineix el marc funcional i competencial del perfil del personal directiu públic i vol ser un instrument de referència per al desplegament del sistema de direcció pública professional, tant pel que fa a l’accés com al desenvolupament, el seguiment i l’avaluació posteriors.

Amb la definició d’aquest marc professional l’Escola posa a disposició de les unitats de recursos humans una eina valuosa per a la implantació de polítiques de desenvolupament de persones i gestió del talent. El marc permetrà definir els llocs de direcció pública d’acord amb les funcions i les competències transversals, amb flexibilitat i adaptant-se a les característiques de cada administració o entitat pública, sense oblidar l’avaluació continuada per a la millor presa de decisions.

Aquesta línia de treball, inclosa en l’actual Pla director de l’EAPC, té els següents objectius principals: 1) establir la professionalitat requerida en una direcció pública; 2) concretar un model per al disseny de la formació inicial i continuada impartida des de l’Escola; 3) determinar els objectius de la formació a assolir; 4) ajudar en la gestió dels perfils directius públics; i 5) constituir un referent pel que fa a l’avaluació de la competència professional i la presa de decisions en processos de selecció, provisió, promoció i carrera professional.

El sistema de direcció pública professional és un motor de canvi i d’innovació organitzativa que garanteix davant la ciutadania el manteniment i la millora dels serveis públics, així com la seva continuïtat més enllà dels cicles electorals. Tenir ben definides les funcions professionals (què fan els directius) i les competències transversals (com ho fan) permetrà definir la formació contínua més adequada per al seu desenvolupament professional.

El nou Marc professional de la funció directiva és el punt de partida per al disseny del nou Pla de desenvolupament directiu amb què l’EAPC pretén consolidar un salt qualitatiu en l’oferta formativa adreçada al personal directiu públic de Catalunya i posar a la seva disposició eines de desenvolupament competencial que reverteixin en la millora de la gestió pública, sempre en benefici de la ciutadania.

L’Escola ha editat aquesta publicació en format electrònic i en format paper, i en distribuirà exemplars entre els departaments i organismes públics catalans.  A més, properament la versió electrònica també estarà disponible en castellà i en anglès al web de l’EAPC.

Downloads:

logo of PDF file
Document complet:
Escola d'Administració Pública de Catalunya (2018). Marc professional de la funció directiva a les administracions públiques. Eines per als recursos humans, 10. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Related works: