Diagnosi de l’Escletxa Digital a Catalunya, 2009

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Digital Divide | e-Readiness

Tags:

catalunya

Abstract:

A partir de la diagnosi de la SI a Catalunya, mitjançant un procés de seguiment i avaluació, s’ha analitzat la fractura o escletxa digital present al seu territori, detectant aquells grups de població més susceptibles de quedar exclosos de la tinença, l’ús i el coneixement sobre les TIC, en un context de ràpida evolució i innovació constant.

El concepte fractura o escletxa digital fa referència a les diferències existents entre aquells que tenen accés efectiu a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i aquells que hi tenen un accés limitat o nul. Inclou els desequilibris tant en l’accés físic a les noves tecnologies, com els desequilibris en els recursos i habilitats necessaris per a fer ús de les TIC.

El reconeixement de la fractura digital ha permès entendre als poders públics i a la societat en general el potencial de les TIC per a assolir una millor equitat social i reduir els riscos d’exclusió social.

Per a realitzar aquest informe s’han consultat fonts oficials experimentades en la realització d’estudis sobre societat de la informació, tant en l’àmbit de Catalunya, com d’Espanya o Europa. La principal font consultada ha estat l’informe de TIC Llars 2007 de l’INE i Idescat, seguida per l’Eurostat i la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) de la Generalitat de Catalunya.

Related works: