Diagnosi de l’Escletxa Digital a Catalunya, 2010

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Digital Divide | e-Readiness

Tags:

catalunya

Abstract:

Donada la importància de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la impossibilitat d’accedir-hi o la incapacitat per utilitzar-les constitueixen cada cop més una forma d’exclusió social i econòmica. En quest sentit, s’evidencia la persistència d’una escletxa digital que afecta especialment a determinats col·lectius de la societat catalana, però també a nivell europeu i mundial.

És per això que, en el marc de la societat del coneixement, cal assolir la inclusió digital, entesa com el conjunt de mesures destinades a aconseguir que qualsevol persona pugui participar plenament en la societat de la informació, independentment de les seves característiques socioeconòmiques.

Perseguint aquests objectius, el present informe pretén aprofundir en l’anàlisi i delimitació de l’escletxa digital a Catalunya, centrant-se en els usos individuals que els ciutadans fan de les TIC i el grau de dispersió que presenten els diferents grups socials respecte aquests usos.

Les dades que s’han utilitzat per a l’anàlisi han estat obtingudes de les enquestes oficials de tinença i ús de les TIC que es fan a nivell nacional als individus que tenen entre 16 i 74 anys, ambdós inclosos.

Related works: