Índex Català de l’Escletxa Digital

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

Digital Divide | e-Readiness

Tags:

catalunya, iced

Abstract:

La FOBSIC ha elaborat, per primera vegada a Catalunya, a partir de la informació disponible sobre l’Escletxa Digital a Catalunya, l’Índex Català de l’Escletxa Digital (ICED), el qual té l’objectiu de prendre el pols al procés de reducció de l’escletxa digital entre els col·lectius de la societat catalana més endarrerits digitalment parlant. L’ICED permetrà monitoritzar el procés d’inclusió digital i fer-ne un seguiment adequat, sense perdre de vista una sèrie d’indicadors clau que ens informen periòdicament d’aquesta evolució.

En els darrers anys, els avenços pel que fa a la inclusió digital en tots els àmbits de la societat, així com els recursos destinats a la millora d’infraestructures i polítiques públiques que promoguin l’ús de les TIC i l’alfabetització digital per part de ciutadans i empreses, han contribuït al ràpid i destacable progrés de la Societat de la Informació a Catalunya. D’aquesta manera, Catalunya ha arribat a convergir amb els països europeus més avançats pel que fa a la cobertura de banda ampla.

No obstant, tot i el progrés experimentat en la digitalització de la societat catalana durant els últims anys, encara queda feina per fer en aquest camp. I la millor forma de seguir avançant és centrant-nos en els col·lectius més fracturats digitalment i en la seva evolució, amb l’o bjectiu d’assolir una societat cohesionada digitalment i capdavantera en els usos més avançats de les TIC. Però per què això sigui possible, el primer pas és assolir una massa crítica en els usos més bàsics entre aquests col·lectius (certa freqüència i hàbits), que superi el llindar bàsic mesurat per l’Índex Català de l’Escletxa Digital.

Related works: