Innovació tecnològica, creixement econòmic i economia del coneixement. Una aproximació empírica, agregada i internacional a la incorporació del coneixement a l’activitat productiva durant la dècada dels noranta

Citation:

Work data:

Alternate URL:
http://www.tdx.cat/TDX-1217102-132637

Type of work: PhD Thesis

Categories:

Economics | Information Society

Abstract:

El procés de mundialització econòmica, la revolució tecnològica digital i els nous patrons de demanda assenten les bases d’una nova economia, que es caracteritza per una massiva incorporació del coneixement a l’activitat econòmica. Podem afirmar, doncs, que la nova economia és l’economia del coneixement i que l’economia del coneixement és global, digital i amb una creixent demanda de mercaderies amb caràcter intangible. Aquest treball d’investigació analitza, des d’un punt de vista de l’anàlisi econòmica, però amb un enfocament necessàriament interdisciplinari, les transformacions de l’activitat productiva vinculades amb l’ús intensiu del coneixement. Amb la intenció d’evidenciar empíricament com el coneixement s’ha revelat com un factor productiu i una mercaderia de progressiva importància econòmica a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta a un ampli conjunt de països de l’OCDE i partint de la literatura sobre els fets i les fonts del creixement econòmic s’han contrastat les següents hipòtesis. Primera, l’aplicació econòmica de les TIC defineix una economia basada en el coneixement. Segona, la massiva incorporació de les TIC a l’activitat econòmica defineix un nou esquema en la producció de coneixement. I, tercera, el coneixement és un factor productiu determinant del nivell i del creixement de la productivitat i, en conseqüència, del creixement econòmic.