Martí, Neus

Works: 6 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Martí, N. & Tarrasón, D. (2020). Escola Nova 21: Per una educació de qualitat per a tothom. Avaluació del programa (2016-2019). Barcelona: Fundació Jaume Bofill. Retrieved October 08, 2020 from https://fundaciobofill.cat/uploads/docs/i/8/7/c0c-escolanova21_011020.pdf