Nota d'Economia

Citation:

Work data:

ISSN: 2013-8709

Type of work: Journal

Categories:

Economics

Abstract:

Nota d'Economia és una revista que té l'objectiu de potenciar l'anàlisi i la reflexió sobre temes rellevants i d'actualitat per a l'economia catalana i el sector públic, com ara:

  • anàlisis estructurals i conjunturals,
  • estudis sectorials i territorials, indicadors estadístics,
  • inversions públiques,
  • finançament autonòmic,
  • fons europeus, 
  • pressupostos de la Generalitat i d'altres administracions públiques, etc.

Nota d'Economia té una llarga trajectòria. Neix l'any 1983 com un tríptic mensual sobre conjuntura catalana que s'acompanya d'un article publicat en una separata. L'any 1986 augmenta de volum i se n'espaia la periodicitat.

Pel que fa a la difusió, si bé en una primera etapa Nota d'Economia es publicava només en paper, entre els anys 2000 i 2012 aquest suport va conviure amb l'electrònic. Actualment, seguint les recomanacions del Consell Editorial de la Generalitat, només es publica en format electrònic.

Includes