Internet, escola i comunitat en el trànsit cap a la societat xarxa. La incorporació d'internet al sistema educatiu de Catalunya per al desenvolupament comunitari

Citation:

Work data:

Type of work: PhD Thesis

Categories:

e-Learning and Instructional Technology | Education

Abstract:

Tesi per compendi de publicacions defendida en el programa de doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement de la Universitat Oberta de Catalunya.

Durant els darrers anys, hi ha hagut un gran interès en el procés d’introducció de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) a les escoles. Tot i que la majoria dels esforços s’han dirigit a l’estudi de la seva incorporació als processos d’ensenyament i aprenentatge com a eines per facilitar l’accés, la gestió i el processament de la informació, la investigació no ha parat prou atenció a la forma en què les TIC promouen i donen suport a la interacció social i el desenvolupament comunitari. Adoptant una perspectiva comunitària, aquesta tesi doctoral estudia la incorporació de les TIC, i particularment d’internet, a l’organització de l’activitat quotidiana i el funcionament de les aules i escoles, tenint en compte les relacions entre els estudiants i els professors, les formes de col·laboració del professorat, la participació dels diferents col·lectius en la gestió dels centres i l’obertura de l’escola a les famílies, altres professionals i la comunitat local. Amb aquest propòsit, la tesi s’estructura a partir d’un compendi de publicacions desenvolupades en el marc dels projectes d’investigació “L’escola a la societat xarxa: internet a l’educació primària i secundària” i “La integración de internet en la educación escolar española: situación actual y perspectivas de futuro”.

La tesi es divideix en tres parts. La primera serveix com a introducció general als treballs que formen part del compendi i presenta el context general en què s’ha dut a terme la investigació. A continuació, una discussió sobre el paper de la tecnologia en l’educació escolar serveix com a punt de partida per desenvolupar una perspectiva comunitària basada en la teoria del capital social i en l’enfocament de la desigualtat digital per estudiar la incorporació d’internet a l’activitat quotidiana dels estudiants, els professors i els directors a les aules i escoles. Una revisió de la literatura proporciona el marc de referència necessari per a la formulació dels objectius i les preguntes d’investigació. D’una banda, aborda la investigació portada a terme sobre la importància dels aspectes socials i comunitaris en el marc dels estudis sobre la qualitat en l’educació i presenta les diferents perspectives que, de manera particular, han estudiat el desenvolupament comunitari en l’educació escolar. De l’altra, la revisió de la literatura examina la investigació portada a terme en el marc dels estudis d’internet i, prenent com a referència els estudis socials de la tecnologia, la caracteritza com un nou camp d’investigació interessat en les relacions entre la tecnologia i la societat que s’ocupa, de manera particular, dels aspectes socials i culturals relacionats amb la incorporació d’internet a l’activitat quotidiana. La descripció de la metodologia de la investigació dóna pas, finalment, a una presentació dels treballs que formen part del compendi de publicacions.

La segona part reprodueix aquests articles. La tercera, a continuació, serveix com a discussió general de la investigació. Començant amb un resum dels principals resultats obtinguts, aquesta discussió els relaciona amb les qüestions plantejades en la introducció general, en descriu les limitacions més importants i suggereix algunes línies futures d’investigació. Aquesta discussió, a més a més, ofereix algunes implicacions importants que es poden extreure de la perspectiva comunitària desenvolupada per abordar la incorporació d’internet a l’activitat quotidiana escolar. També incorpora algunes recomanacions generals per a la pràctica i, finalment, presenta les conclusions generals de la investigació. En darrer terme, aquesta investigació mostra el sistema educatiu de Catalunya com un sistema poc connectat, on la incorporació d’internet no sembla respondre a una revolució en les pràctiques comunitàries, així com un sistema que sembla jugar un paper secundari en la promoció de la inclusió digital dels nens i joves en la nostra societat.