El Blockchain i el smart contract en relació a l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials i els Actes Jurídics Documentats

Citation:

Work data:

ISSN: 1699-8154

Type of work: Article (academic)

Categories:

e-Government & e-Administration | ICT Infrastructure | Policy & Regulation

Tags:

blockchain, dlt, smart contracts

Abstract:

El blockchain i el smart contract són dos tecnologies emergents, independents entre elles, que estan adoptant cada volta més protagonisme i rellevància social. Aquest article fa una aproximació a ambdues tecnologies des d’una òptica fiscal i tributària. En particular, s’explora la relació de les dos tecnologies amb l’Impost sobre les Transmissions Patrimonials i els Actes Jurídics Documentats, regulat al Text Refós de la Llei de l’Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i el seu corresponent reglament.