Guia de criteris per a l’elaboració de plans i programes de la Generalitat de Catalunya

Citation:

Work data:

Type of work: Handbook/Primer/Guide

Categories:

Policy & Regulation

Abstract:

La Guia ha estat desenvolupada pel Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda amb la col·laboració del Departament de la Presidència i el suport de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. Facilita criteris per a desenvolupar el procés de disseny i elaboració dels plans i programes de la Generalitat de Catalunya.

En aquest document s’exposen metodologies, eines i recursos sobre diferents aspectes de la planificació de les intervencions públiques, i es proporcionen enllaços a orientacions externes per donar informació suplementària que pot ser d’interès.

La guia està estructurada en quatre parts que desenvolupen els següents aspectes: en primer lloc, els conceptes bàsics i la seva integració en el cicle de gestió de la Generalitat de Catalunya. En segon terme, s'hi especifiquen els components bàsics d’un pla o programa; posteriorment s'indica com fer l'avaluació i seguiment dels plans i programes, amb una introducció als sistemes de control, seguiment i l'avaluació pròpiament dita. Finalment, es mostra la transversalitat de gènere en els plans i programes.

Downloads:

logo of PDF file
Guia sencera:
Generalitat de Catalunya (2019). Guia de criteris per a l’elaboració de plans i programes de la Generalitat de Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.