Els mecanismes de participació democràtica digital als web-sites dels ajuntaments de la província de Barcelona

Citation:

Work data:

Type of work: Article (academic)

Categories:

e-Democracy

Tags:

e-participation

Abstract:

Aquest article presenta els resultats de la recerca desenvolupada l’any 2007 per la Fundació Catalunya Segle XXI, a instàncies de la Diputació de Barcelona, amb l’objectiu d’analitzar els mecanismes de participació democràtica digital implementats als municipis de la província de Barcelona. La pretensió de l’estudi era avaluar el grau d’implementació de les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) per a la participació digital en l’àmbit municipal i també posar de relleu quins són els buits o les deficiències i per tant l’espai potencial per la millora en aquest camp. En aquest sentit, una de les conclusions que mostra l’estudi és que molts municipis de la província de Barcelona, especialment els més petits, es troben en una situació deficitària pel que fa a la democràcia digital. La majoria d’ells no assoleixen uns nivells mínims de desenvolupament dels instruments bàsics de participació democràtica digital. Però també es mostra com amb petits canvis poc costosos quasi tots els municipis podrien donar un salt qualitatiu en aquest camp. Donat que el fenomen de la democràcia participativa digital és encara molt recent, pot ser comprensible que els nivells actuals encara no siguin els òptims, però tenint en compte la seva importància sembla inexcusable que no es donin les passes necessàries per a millorar els procediments de participació democràtica digital, i que es faci de forma prioritària.