e-Governança i Atenció Ciutadana. La Generalitat de Catalunya en el Context Internacional

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

e-Government & e-Administration