Works

  • “design” as tag
  • 5 references:

    Fernández, T., Romagosa, M. & Martín-Pardo, M. (2022). Guia per impulsar agendes compartides en el marc de la RIS3CAT 2030. Col·lecció "Monitoratge de la RIS3CAT", número 20, octubre de 2020. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Retrieved October 28, 2022 from https://fonseuropeus.gencat.cat/web/.content/ris3cat/documents/monitoratge/20-guia-agendes-compartides-ris3cat-2030.pdf

     

    Repeat search with following bibliographic style:

    Go