Martí Olivé, Joel

Works: 3 references

 for   and group by categories
Citation style  [Go]  
Martí Olivé, J. & Jorba, L. (2011). Tècniques participatives per al debat grupal. Segona edició. Col·lecció Documents de Treball, Sèrie Igualtat i Ciutadania, 19. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved January 09, 2019 from https://www1.diba.cat/uliep/pdf/49718.pdf
Pindado, F., Rebollo, Ó. & Martí Olivé, J. (2007). Participació ciutadana: bases, mètodes i tècniques. Col·lecció Papers de participació ciutadana, 19 (versió actualitzada). Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved December 08, 2017 from https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/44301.pdf
Martí Olivé, J. (2006). Tècniques participatives per al debat grupal. Primera edició. Col·lecció Papers de Participació Ciutadana, 17. Barcelona: Diputació de Barcelona. Retrieved May 10, 2018 from http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/35701.pdf