Compareixença sobre la Proposició de llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana

Citation:

Work data:

Type of work: Seminar

Categories:

e-Democracy | Participation | Politics and Political Science