Enquesta sobre l’ús de les TIC i del Comerç Electrònic a les empreses. Catalunya, 2008-2009

Citation:

Work data:

Type of work: Report

Categories:

e-Business & e-Commerce | e-Readiness | Information Society

Observations:

L’enquesta analitza l’equipament TIC i el comerç electrònic a les empreses catalanes. Els resultats estan referenciats al total d’empreses, diferenciant dos grans grups segons el nombre d’a ssalariats. L’estudi respon al Programa estadístic de la Unió Europea i al Pla estadístic de Catalunya i, per tant, les dades són directament comparables amb les de l’Eurostat i les de la resta de comunitats autònomes.

S’ofereixen resultats a nivell de totes les empreses, i globals per a les microempreses (de 0 a 9 treballadors) i per a les empreses de 10 o més treballadors. Per a les empreses de 10 o més treballadors, els resultats es presenten desagregats segons el nombre de treballadors de l’empresa (de 10 a 49 treballadors, de 50 a 249 treballadors i de 250 o més treballadors) i segons el sector d’activitat (indústria, construcció i serveis).

Veure també la presentació: Creixen els usos TIC avançats per part de les empreses catalanes.

Related works: