Laws, regulations

30 referències

Escollir estil per citar:    [OK]
Boletín Oficial del Estado (2020). COVID-19: Colectivos Vulnerables. Codigos electrónicos. Edición actualizada a 9 de octubre de 2020. Madrid: BOE. Retrieved October 12, 2020 from https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/abrir_pdf.php?fich=359_COVID-19_Colectivos_Vulnerables.pdf
Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. (2015). Barcelona: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Retrieved January 11, 2019 from http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf