Governança i bona administració a Catalunya

Citation:

Cerrillo i Martínez, A. (Coord.) (2007). Governança i bona administració a Catalunya. Materials, 22. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Work data:

ISBN: 978-84-393-7574-6

Alternate URL:
htm file http://www.eapc.es/publicacions/material/material22-sum.htm

Type of work: Book

Categories:

e-Government & e-Administration

Abstract:

SUMARI

Presentació

Governança i democràcia, per Joan Prats i Català

1. Plantejament
2. Perfilant el concepte de governança: les xarxes de governança
3. Raons de l’emergència i l’expansió de les xarxes de governança
4. L’expansió i l’acolliment internacionals
de la governança: un panorama incomplet
5. Les complexes relacions entre democràcia i governança: no hi ha una sola manera d’entendre la democràcia

Dret, bona administració i bona governança, per Juli Ponce Solé

1. Bona administració i legitimació administrativa
2. Bona administració, qualitat i activitat del servei públic: les cartes de serveis
3. Qualitat i exercici de les potestats administratives. Bona administració, procediments i organització administrativa. El paper del control judicial de l’Administració en l’assoliment d’una activitat administrativa de qualitat
4. Bona administració, bona governança, procediment administratiu degut, participació i democràcia

La governança en la planificació, l’execució i la gestió de les infraestructures, per Juan Luis Zalbidea Garmendia

1. Infraestructures i governança
2. Punts febles i mancances del model actual
3. Interacció i participació
4. El panorama internacional
5. Cap a una nova governança de les infraestructures

Gestió relacional: desenvolupament econòmic i govern urbà i metropolità, per Josep M. Pascual Esteve

1. La capacitat d’organització i acció, factor principal
del desenvolupament econòmic i social en la societat xarxa
1.1. Les infraestructures són necessàries però no prioritàries per al desenvolupament econòmic i social
2. El desenvolupament econòmic i social depèn de la capacitat d’organització i acció
3. La capacitat d’organització es defineix i es pot avaluar a partir d’un conjunt de vuit components clau
4. La gestió urbana contemporània és una gestió relacional
4.1. Gestió relacional: gestió de xarxes i participació ciutadana
4.2. Les tècniques de la gestió relacional
5. Desenvolupament regional: la gestió de xarxes de ciutats
5.1. Les ciutats competitives són les ciutats regió o regions metropolitanes
5.2. Governança i govern metropolità

La governança de la seguretat, per Jaume Curbet Hereu

1. Glocalització
2. Privatització
3. Governança
4. Seguretat
5. Referències bibliogràfiques

La governança urbana a Catalunya: la planificació estratègica com a eina per forjar un pacte de ciutat, per Josep Centelles i Portella

1. El bon govern de la ciutat
1.1. El govern municipal i el govern de la ciutat
1.2. El pla estratègic, eina de govern proactiu de la ciutat
2. Paradigmes moderns de govern
2.1. El model burocràtic
2.2. El model gerencial
2.3. Governança i estratègia
2.4. El govern real: governança, gerencialisme i burocràcia simultanis
3. Annex: governança i governabilitat

La governança relacional dels serveis públics: el cas dels governs territorials de salut de Catalunya, per Joan Oriol Prats Cabrera

1. Introducció
2. La governança relacional
3. Els governs territorials de salut de Catalunya
3.1. Procés de formulació i implantació dels governs territorials de salut (GTS)
3.2. Organització i funcions dels governs territorials de salut a Catalunya
4. Conclusions
5. Bibliografia

Governar la sostenibilitat, per Pere Torres i Grau

1. Propòsit
2. El paradigma industrialista
3. Els mapes mentals s’acomoden al paradigma
4. Elements d’un nou paradigma
5. La qüestió clau

Política municipal d’inclusió social i governança, per Xavier Godàs i Pérez

1. L’exclusió social en el marc de la governança
2. Benestar social: una política d’aliances ciutadanes
2.1. La manera d’operar de l’Acord
2.2. Les xarxes temàtiques d’acció
3. A tall de conclusió

L’ajut al desenvolupament a Catalunya: la governança necessària, per Agustí Cerrillo i Martínez

1. Governança i ajut al desenvolupament: un binomi al quadrat
2. Les xarxes d’actors en l’ajuda al desenvolupament a Catalunya
2.1. Pluralitat d’actors i objectius
2.2. La interdependència entre els actors
2.3. La interacció entre els actors
3. L’ajuda al desenvolupament a Catalunya: vers una nova governança