Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes

Cita:

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. (2015). Barcelona: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Retrieved January 11, 2019 from http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436051.pdf

Datos de la obra:

Tipo de obra: Law, regulation

Categorías:

Gender | Policy & Regulation