UNESCO Bangkok

Obres: 5 referències

 per a   i agrupar per categories
Estil per a citar  [OK]  
UNESCO Bangkok (2010). ICT Transforming Education. Bangkok: UNESCO Bangkok. Retrieved October 10, 2010 from http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001892/189216e.pdf
UNESCO Bangkok (2009). Promoting Gender Equality in Education. Bangkok: UNESCO Bangkok. Retrieved January 06, 2019 from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186495